Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Saroparts zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Saroparts worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Saroparts ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Indien u hierover vragen heeft kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen: info@saroparts.nl

2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Saroparts. Saroparts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Saroparts dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen


3.1 Alle aanbiedingen van Saroparts zijn vrijblijvend en Saroparts behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten


3.3 De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. Kleur van de geleverde artikelen zou enigszins kunnen afwijken.


4. Retourzendingen


4.1 Voor dat u over gaat tot terugzending graag binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk/mail een melding maken bij Saroparts. Dit doet u via het retourformulier. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. U dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Briefpost wordt niet geaccepteerd. Na de periode van veertien (14) werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren. Retouren die aangemeld zijn via het retourformulier worden in sneller behandeling genomen. U krijgt een RMA nummer waarmee u de order retour kunt sturen. Pakketten zonder RMA nummer kunnen een langere verwerkingstermijn hebben omdat wij deze logistiek minder makkelijk kunnen koppelen aan uw order.

Indien deze aspecten niet in acht worden genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.


4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 werkdagen melden per retourformulier, of e-mail aan Saroparts onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Saroparts zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.


4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Saroparts zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of in het geval het artikel niet vervangen kan worden het betaalde bedrag te retourneren. Saroparts neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. In dit geval ontvangt u van ons een speciaal RMA nummer. Alleen van zendingen met dit nummer worden de verzendkosten vergoed.


4.4 Indien u iets terug wilt sturen kunt u de volgende stappen volgen:
• vul het retourformulier in en wacht op het RMA nummer wat u van ons krijgt als wij uw retour aanvraag goedkeuren.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer het pakket en vermeld en RMA nummer.

Na ontvangst van de RMA heeft de klant 14 werkdagen om het artikel retour te zenden. Pakketten die arriveren na deze termijn worden niet geaccepteerd.

4.5 Saroparts geeft geen geld terug (met uitzondering van de zichttermijn) tenzij dit nadrukkelijk anders is afgesproken. De artikelen worden geruild of u kunt een ander artikel uitzoeken met dezelfde waarde indien wij uw retour aanvraag goedkeuren. Speciaal bestelde artikelen worden NIET retour genomen. Koolstoffilters worden niet retour genomen tenzij anders afgesproken. Het is mogelijk dat door een (gedeeltelijke) retourzending het restant van de order een waarde heeft welke onder de verzendkosten vrije drempel is gekomen. De verzendkosten worden dan alsnog in rekening gebracht.

5. Betalingen en Incassokosten


5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is dient betaling vooraf of bij afhalen plaats te vinden. Na ontvangst van uw orderbevestiging dient het aankoopbedrag, vermeerderd met de verzendkosten, overgemaakt te worden op ons rekeningnummer onder vermelding van uw naam en adres.

5.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Saroparts aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

5.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Saroparts en de verplichtingen van de consument jegens Saroparts onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Saroparts heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Saroparts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Saroparts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.7 Indien de consument na het versturen van aanmaning in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen blijft, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.

5.8 Indien Saroparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de consument.

5.10 De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

6. Levering


6.1 Saroparts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan saroparts kenbaar heeft gemaakt. Saroparts zal de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.


6.2 Wij gaan pas over tot verzending van de door u bestelde artikelen na ontvangst van uw betaling.

Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


6.3 Onze pakketten worden bezorgd door een pakketdienst. De pakketten zijn te volgen via het Track en trace stysteem. Derhalve zijn de leveringsvoorwaarden van het vervoersbedrijf van toepassing. De wijze van verzending wordt door ons bepaald, tenzij anders is overeengekomen. Voor deze verzendingen dient u vooraf contact met ons op te nemen. Extra kosten worden steeds in rekening gebracht.

6.4 U krijgt van Saroparts een e-mail wanneer uw pakket verwerkt is. Hierin staat dat het pakket binnen enkele dagen bij u afgeleverd zal worden. Indien er geen pakket aangeboden wordt binnen 5 dagen vanaf het tijdstip van deze mail dient u contact op te nemen met Saroparts. Doet u dit niet vervalt uw recht op aanspraak op het pakket indien dit niet meer te achterhalen valt. Indien uit onderzoek blijkt dat het pakket op het opgegeven adres is afgeleverd is deze uitslag bindend.

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Saroparts verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid


8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Saroparts daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.


8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Saroparts de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook heeft geweigerd of niet heeft afgehaald op het postkantoor en het pakket daardoor retour wordt gezonden aan Saroparts zijn alle gemaakte verzendkosten voor uw rekening. In dit geval gaan wij uit van de werkelijke verzendkosten volgens de voorwaarden van postnl en niet van de korting die wij standaard geven op de verzendkosten.

8.4 Saroparts is niet verantwoordelijk voor het verkeerd bezorgen van een pakket ten gevolge van een verkeerde adressering indien u deze adressering zelf heeft opgegeven. De door u opgegeven adressering staat op uw bestelbevestiging die u ten alle tijden goed dient te controleren op eventuele fouten.

9. Elektronische communicatie en bewijs


9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Saroparts (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Saroparts niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Saroparts.


9.2 De administratie van Saroparts geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht


10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Saroparts in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Saroparts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Saroparts kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen


11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Saroparts in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Saroparts vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


11.2 Saroparts is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland